PRIVACY INFORMATIE KENNISGEVING

Het bedrijf A. Menarini Diagnostics S.r.l. (“Bedrijf“, of “wij“) wenst u te informeren dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens, uitgevoerd via de website (“Website”) of verzameld via contactformulieren (“Formulieren” of “Formulier”) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 – hierna “AVG” genoemd).

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO
De gegevensbeheerder is A. Menarini Diagnostics S.r.l. met maatschappelijke zetel te Via Dei Sette Santi n. 3, 50131 Firenze (FI) (“Controller”) U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) via: dpo@menarini.com

 

2. De gegevens die we verwerken
Met uw toestemming verwerken wij de volgende gewone en gevoelige persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u communiceert met de website en de gerelateerde diensten en functies gebruikt. Deze gegevens omvatten, met name voor- en achternaam, contactgegevens, land, classificatie van de gebruiker, inhoud van uw specifieke verzoeken en de aanvullende gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke, ook van derden, kan verkrijgen in het kader van zijn bedrijfsvoering (“Gegevens”) .
Om ons in staat te stellen te voldoen aan de verzoeken die u verzendt via het contactformulier en / of de melding van ongewenste voorvallen te beheren, moet u toestemming geven voor de verwerking van de gegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Zonder die verplichte gegevens of de toestemming kunnen we niet verder. Omgekeerd zijn de gevraagde informatie in velden die niet zijn gemarkeerd met een asterisk en uw toestemming om informatiemateriaal te ontvangen optioneel: het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen.
In ieder geval, zelfs zonder uw voorafgaande toestemming, kan de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit wetten, voorschriften en EU-wetgeving, om rechten uit te oefenen in gerechtelijke procedures, om zijn eigen legitieme belangen na te streven en in alle gevallen waarin artikelen voorzien 6 en 9 van de AVG, indien van toepassing.
De verwerking vindt zowel op computers als op papier plaats en omvat altijd de implementatie van de beveiligingsmaatregelen waarin de huidige wetgeving voorziet.

3. Waarom en hoe we uw gegevens verwerken
De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
(i) om uw verzoeken om informatie die via de website en het formulier zijn ingediend te behandelen; de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is uw toestemming (artikelen 6.1.a en 9.2.a van de AVG); (ii) om geneesmiddelenbewaking en meldingen van ongewenste voorvallen te beheren die via de website of de formulieren zijn ingediend; de wettelijke basis voor verwerking voor deze doeleinden is uw toestemming (artikelen 6.1.a en 9.2.a van de GDPR), evenals het nastreven van een algemeen belang in de gezondheidszorg (artikel 9.2.i van de GDPR) Bovendien, maar alleen met uw optionele toestemming die de rechtsgrondslag vormt voor de verwerking overeenkomstig artikel 6.1.a. van de AVG: (iii) om nieuwsbrieven van het bedrijf te ontvangen

Door de juiste vakjes aan te vinken, gaat u akkoord met de verwerking voor deze doeleinden. Uw gegevens kunnen in ieder geval worden verwerkt, zelfs zonder uw toestemming, om te voldoen aan wetten, voorschriften, EU-wetgeving (art 6.1. (C) van de AVG) om statistieken uit te voeren over het gebruik van de website en om de goede werking ervan te garanderen ( artikel 6.1. (f) van de Verordening), om de Gedragscode van de Menarini Groep af te dwingen en om de juridische claims in het belang van de Vennootschap vast te stellen of te verdedigen.
De persoonsgegevens worden ingevoerd in het computersysteem van het bedrijf in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief beveiligings- en vertrouwelijkheidsprofielen en gebaseerd op principes van correcte praktijk, rechtmatigheid en transparantie bij de verwerking.
Gegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In ieder geval is het criterium dat wordt gebruikt om die periode vast te stellen gebaseerd op de naleving van de wettelijke termijnen en de beginselen van gegevensminimalisatie, opslagbeperking en rationeel beheer van archieven. Al uw gegevens worden verwerkt op papier of door middel van geautomatiseerde instrumenten, die in ieder geval zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

4. Browsegegevens
Als u alleen de website bezoekt (dwz zonder communicatie te verzenden of een van de beschikbare diensten / functies te gebruiken), is de verwerking van uw gegevens beperkt tot browsegegevens, dat wil zeggen gegevens waarvan de verzending naar de website noodzakelijk is voor het functioneren van de computers die de website en de internetcommunicatieprotocollen bedienen. Deze categorie omvat bijvoorbeeld IP-adressen of computerdomein die worden gebruikt om de website te bezoeken en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de website. Het bedrijf verzamelt deze en andere gegevens (zoals bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die op de website is doorgebracht) uitsluitend voor statistische doeleinden en in anonieme vorm om het functioneren van de website te controleren en de prestaties ervan te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet verzameld om te worden geassocieerd met andere informatie over of voor de identificatie van gebruikers; Dergelijke informatie kan het Bedrijf echter door zijn aard in staat stellen gebruikers te identificeren door middel van verwerking en koppeling met gegevens die door derden worden bewaard. Browsegegevens worden normaal gesproken verwijderd na verwerking in anonieme vorm, maar kunnen door het bedrijf worden opgeslagen en gebruikt om daders op te sporen en te identificeren van computerovertredingen die zijn gepleegd ten nadele van de website of het gebruik van de website. Onverminderd deze mogelijkheid en de bepalingen van de Cookie Policy worden de hierboven beschreven browsegegevens slechts tijdelijk opgeslagen, in overeenstemming met de wet.

5. Links naar andere websites
Deze informatieve kennisgeving is alleen van toepassing op de website en de formulieren zoals hierboven gedefinieerd. Hoewel de website links kan bevatten naar andere websites (bekend als websites van derden), moet u er rekening mee houden dat het bedrijf geen toegang tot of controle heeft over cookies, webbakens of andere technologieën voor het volgen van gebruikers die mogelijk actief zijn op een dergelijke derde partij website, over de inhoud en het materiaal dat daarop is gepubliceerd, of over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken; om deze reden wijst de Onderneming uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke zaken af. U moet daarom het privacybeleid van dergelijke websites van derden controleren en informatie verzamelen over hun algemene voorwaarden en over hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

6. Personen die toegang hebben tot de gegevens
De gegevens worden elektronisch en handmatig verwerkt volgens procedures en logica met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden en zijn toegankelijk voor het personeel van de controller dat bevoegd is om persoonlijke gegevens en hun supervisors te verwerken, en met name voor personeel dat tot de volgende categorieën behoort: technisch, IT en administratief personeel, productmanagers, devicevigilance-personeel, internal audit en compliance-personeel, evenals andere personen die de gegevens moeten verwerken om hun taken uit te voeren. De gegevens kunnen ook in landen buiten de Europese Unie (“derde landen”) worden meegedeeld aan: (i) instellingen, autoriteiten, overheidsinstanties voor hun institutionele doeleinden; (ii) professionals, onafhankelijke consultants – afzonderlijk of in partnerschappen – en andere derde partijen en leveranciers die aan de controller commerciële, professionele of technische diensten leveren die nodig zijn om de website te beheren (bijv. levering van IT- en cloud computing-services), om de hierboven vermelde doeleinden na te streven en het Bedrijf te ondersteunen bij het verlenen van de door u gevraagde diensten; (iii) derden in het geval van fusies, overnames, bedrijfsoverdrachten of filialen daarvan, audits of andere buitengewone verrichtingen; (iv) bedrijfstoezichthouders, gevestigd op het adres van de Verwerkingsverantwoordelijke, bij de uitoefening van hun activiteiten (toezicht op de handhaving van wettelijke verplichtingen, ethische normen, de Gedragscode van de Menarini Groep, enz.).

De genoemde ontvangers ontvangen alleen de gegevens die nodig zijn voor hun respectieve functies en verbinden zich ertoe deze uitsluitend te verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens kunnen bovendien worden meegedeeld aan de andere legitieme ontvangers die van tijd tot tijd worden geïdentificeerd door de toepasselijke wetgeving. Met uitzondering van het voorgaande, zullen de gegevens niet worden gedeeld met derden, ongeacht of het natuurlijke of rechtspersonen betreft, die geen enkele functie van commerciële, professionele of technische aard uitoefenen voor de controller en zullen ze niet worden verspreid. De personen die de gegevens ontvangen, zullen deze, naargelang het geval, verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of persoon die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken, voor de hierboven aangegeven doeleinden en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot elke overdracht van gegevens buiten de EU, ook in landen waarvan de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van de privacy van persoonsgegevens garandeert als dat waarin de EU-wetgeving voorziet, informeert de verwerkingsverantwoordelijke dat de overdracht in ieder geval zal plaatsvinden volgens de methoden toegestaan door de AVG, zoals bijvoorbeeld op basis van toestemming van de gebruiker, op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, door partijen te selecteren die deelnemen aan internationale programma’s voor het vrije verkeer van gegevens (bijv. EU-VS) Privacy Shield) of actief zijn in landen die door de Europese Commissie als veilig worden beschouwd.

7. Uw rechten
Door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op de hierboven vermelde adressen, kunt u op elk moment de rechten uitoefenen overeenkomstig de artikelen 15-22 van de AVG, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een bijgewerkte lijst van de personen die toegang hebben tot uw gegevens, bevestiging krijgen van het al dan niet bestaan van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, verifieer hun inhoud, oorsprong, correctheid, locatie (ook met verwijzing naar derde landen), vraag een kopie aan, vraag om rectificatie en, in de gevallen voorzien door de AVG, vraag de beperking van hun verwerking en verwijdering, zijn tegen directe contactactiviteiten (inclusief beperkt tot bepaalde communicatiemiddelen) en tegen het ontvangen van nieuwsbrieven. Evenzo kunt u altijd opmerkingen maken over specifiek gebruik van de gegevens met betrekking tot bepaalde persoonlijke situaties die door de bestaande relatie als onjuist of ongerechtvaardigd worden beschouwd, of klachten indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, maar dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat de toestemming is ingetrokken.